k Info

Contactgegevens van het bestuur:

Functie Naam/Telefoon E-mailadres
Voorzitter/Algemene Coördinatie/Sportief seniors Frank Vandewyer
0472/293959
frankvandewyer@gmail.com
Penningmeester/Verantwoordelijke kantine en infrastructuur Ronny Oprins
0478/553930
oprins.oprins@gmail.com
Gerechtigd Correspondent Ides Theuninck
0497/051238
ides.theuninck@telenet.be
Sponsoring/Verantwoordelijke vrouwenafdeling/Administratie Elke Van Aelten
0475/286685
elke@vanaelten.com
Technische verantwoordelijke jeugdopleiding Andy Verstappen
0498/025782
andy.verstappen@telenet.be
Jeugdcoördinator Sven Milis
0478/843455
Jan Van Kerckhoven
sven.milis1@telenet.be
Samenwerking gemeente/Subsidies Raf Bloemen
0477/262987
rbloemen2000@yahoo.com
Extra-sportieve organisaties Jochen Van Aelten
0477/495225
jochenvanaelten@gmail.com
Infrastructuur - 1 Ben Rectem
0477/613630
ben.rectem@telenet.be
Infrastructuur - 2 Tim Meeus
0484/918544
anja.vanuytsel@telenet.be
Infrastructuur - 3 David Laenen
0496/877112
laenen.marien@gmail.com
Infrastructuur - 4 Thiels Gerry
0498/211107
gerry.thiels@telenet.be
Tornooiverantwoordelijke/Sportief Seniors Frank Verhaegen
0479/052303
frankverhaegen@telenet.be
Kledijverantwoordelijke/Verantwoordelijk evenementen Manuella Van Kerckhoven
0495/376441
manuela.vankerckhoven@telenet.be
Boekhouding Petra Michiels
0479/218332
lennartenpetra@peetermans-beton.be
Tapverantwoordelijke jeugd - 1 Willy Lasters
0470/495411
willy_lasters@hotmail.com
Tapverantwoordelijke jeugd - 2 Jenny Van Kalck
0474/255051
willy_lasters@hotmail.com

Tarieven

SPORTONGEVALLEN EN VERZEKERING

Tip:
Print hier zelf uw formulier(aangifte van ongeval) af.
Zodoende heb je steeds eentje bij de hand.
Dowload PDF

Gelieve dit binnen de 5 werkdagen te bezorgen aan Ides Theuninck.

Procedure in verband met sportongevallen
Alle spelers van KFC Herselt zijn verzekerd bij de Belgische voetbalbond die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.
De minimum leeftijd van aansluiting bij de KBVB is 6 jaar.
Federaal solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB
Dit is in feite geen verzekering maar wel een door de bond opgericht solidariteitsfonds waar aangesloten spelers, scheidsrechters, afgevaardigden een beroep kunnen doen bij ongevallen.
Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten. De gelden van dit solidariteitsfonds komen uit de gelden gestort door de clubs die wedstrijden organiseren.

Tegemoetkoming
Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club.
Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming
1. Er zijn tal van tegemoetkomingen maar teveel om op te sommen. Algemeen kan men zeggen
2. Er is steeds een vrijstelling van € 8,55 per ongeval voor dossierskosten.
3. In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apothekers, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden)
4. De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F..
5. Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
6. Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelde geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Aangifte van sportongevallen
1. Bij een ernstige kwetsuur.
De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk binnengebracht worden op het jeugdsecretariaat, omdat de aangifte binnen de 14 werkdagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.
Een laattijdige aangifte geeft aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.
Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.


2. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.
Zorg er steeds voor dat u een ongevalformulier, af te halen bij uw trainer, volledig laat invullen:
-aangifte van ongeval:vult de betrokkene/trainer/speler in
-medisch getuigschrift: in te vullen door de behandelende geneesheer

Bezorg dit formulier tijdig op het secretariaat of bij een bestuurslid.
Geef nooit een niet ingevuld formulier aan uw trainer of bestuurslid.
Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig attest van herstel. Dit document ingevuld door de dokter en samen met de kwijtschriften van mutualiteit, apotheker en dergelijke moeten terugbezorgd worden op het secretariaat.

Terugbetaling van de onkosten
De terugbetalingen zullen geschieden op de rekening die u heeft opgegeven op het inlichtingsformulier bijgevoegd bij de ongevalaangifte.

Historiek van de club:

In het begin van de jaren twintig stichten onderpastoor Clottens en de studenten van Herselt een voetbalclub. Dit in navolging van de omliggende gemeenten, die elkander reeds in vriendenmatchen bekampen. Iedereen is erg geestdriftig en de eerste wedstrijd tegen Testelt wordt grondig voorbereid. En op die memorabele zondagnamiddag staan onze elf studenten, met het idee: "We zullen die knuppels van Testelt eens leren wat sjotten is." Maar het wordt 6-0 in het voordeel van 'die knuppels' en de brave ziel Clottens komt tot het besluit dat studentenvoeten niet altijd geschikt blijken om tegen een bal te trappen. Hij moet een beroep doen op boeren -en arbeidersjongens. Het vinden en aanleggen van een voetbalterrein is in deze tijd niet erg moeilijk. Men kapt enkele slanke dennen, zaagt ze op de vereiste lengte en plant ze dan op één of ander braakliggende lap grond. Kleedkamers worden gevonden in een naburig huis of hoeve, waar de kelderkamer, de schuur of het karrenhok geschikte plaatsen zijn om zich in voetbalplunje(?) te steken.

De pioniers van het Herselts voetbal laten hun zweet op de Schum, op de Snepkens(naast de melkerij), in de Varenwinkel(aan Maurice Van der Veken) en aan de 'Centric' (in het dorp, in de buurt van dr. Vanparijs). De 'Centric-periode' duurt van 1924 tot 1929. Het lokaal is gevestigd bij de Witte Jacobs. Het nabijgelegen lokaal is de plaats waar men zich omkleedt en de lege tramwagons op de 'Centric' doen dienst als tribune en schuilplaats als het stortregent. Her en der worden vriendenwedstrijden gespeeld maar van een regelmatige competitie komt er niets van in huis. In de loop van 1931 wordt, in het café 'St. Anneke' bij Suske Milants, onder impuls van Arthur Beyens en Pros Boeckx een nieuwe voetbalclub gesticht. Een zwarte broek en een gele shirt zijn de kleuren. Op een weide, die Janneke van 't Hof in Brulen huurt, wordt duchtig getraind. Tot Lowieke Bos in de Ollemanshoek, vlakbij boerke Vink, een geschikt stuk land in huur kan nemen. Weldra ligt hier het voetbalveld van Herselt. Herselt sluit zich aan bij de Vlaamse Voetbalbond men moet bijgevolg in het kempisch gewest aantreden, samen met Noordstar, Buul, St. Vorst, Westmeerbeek, Hulshout, Voortkapel, Bouwel, Westerlo, e.a..

De Ollemansperiode verloopt meestal succesvol vermits onze jongens een sterk elftal op de been kunnen brengen. Een eerste plaats in het kampioenschap door St. Vorst achter te laten en een tweede plaats, na Noordstar, zijn hiervan treffende bewijzen. Spijtig genoeg veroorzaakt onderlinge onenigheid bij bestuursleden en -of spelers in de loop van 1936 het einde van deze voetbalvereniging. Als een tiental mensen van achter de Molenberg besluiten een voetbalploeg te stichten, is het daarvoor een allesbehalve ideale tijd. België heeft in 1938 een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd en dat resulteert in de oproeping van jongens rond de 20 en 25 jaar. Een bestuurslid van Westerlo Sport waarschuwt Mil Smolders nog met de woorden: "Een club oprichten is een goed initiatief, maar ge weet wel het begin maar niet het einde van uw miserie." Op 19 maart 1938 vindt de stichtingsvergadering plaats. En op 15 april van datzelfde jaar laat de Belgische Voetbalbond weten dat F.C. De Vrijheid ingeschreven is en aan de volgende competitie in derde gewestelijke Antwerpen moet deelnemen. Het eerste seizoen is zoeken en uitproberen en goede resultaten blijven dan ook achterwege. Als in 1939 de algemene mobilisatie afgekondigd wordt, verandert elke week de opstelling van de elftallen.

Tijdens de periode 1939-1940 ligt het voetbal zo goed als stil. Men start opnieuw tijdens de periode 1940-1943 en het eerste elftal kan een jaartje later de zo begeerde titel in de wacht slepen. Tijdens het seizoen 1944-1945 liggen de competities stil en worden alleen vriendenwedstrijden betwist. F.C De Vrijheid glijdt naar een absoluut dieptepunt en is op sterven na dood. Toch begint men in september 1945. Maar de geestdrift is weg en omdat enkele goede spelers niet meer komen opdagen, wordt het opnieuw een uitproberen van jewelste. Tijdens het seizoen 1946-1947 ondergaan de eerste ploeg en de reserven een gevoelige verjongingskuur en de uitslagen worden stukken beter. Op het einde van 1948-1949 grijpen een drietal spelers 'de macht' en brengen een nieuw bestuur op de been. Een brief werd naar 46 mensen uit de gemeente Herselt gestuurd. Met de vraag om bestuurslid te worden. Het seizoen 1955-1956 kan opnieuw met volle overtuiging begonnen worden. In 1965 besluit de Herseltse Wielerclub toe te treden tot het voetbalbestuur. Dit feit betekent een hele omwenteling in het voetballeven van F.C. De Vrijheid. Financiële moeilijkheden worden opgelost. Vreemde spelers komen het elftal versterken en er heerst een nieuw en onblusbaar optimisme. De supportersgroep groeit zienderogen. Aangepaste kleedkamers worden gebouwd. De kantine wordt vergroot en het terrein krijgt elke zomer een flinke beurt. Het hoogtepunt werd verkregen in het seizoen 1976-1977. In deze periode wordt alles gewonnen.

Ligging terrein: Reeksen 1ste elftal:
1938-1946 Langs de beningstraat(achter de Molenberg) 1941-1942 dalen van 2de naar 3de gewestelijke
1943-1944 kampioen maar niet gepromoveerd
1946-..... Langs de Stapstraat 1970-1971 kampioen en naar 2de provinciale
1976-1977 kampioen en naar 1ste provinciale
    1978-1979 dalen naar 2de provinciale
    1979-1980 dalen naar 3de provinciale
    1980-1981 2de plaats en naar 2de provinciale
    1984-1985 dalen naar 3de provinciale
    1986-1987 kampioen en naar 2de provinciale
    1990-1991 dalen naar derde provinciale
    1994-1995 tweede plaats en naar tweede provinciale
    1995-1996 dalen naar derde provinciale
    1996-1997 tweede plaats en naar tweede provinciale
1998-1999 verhuis 1ste elftal naar Limberg 1998-1999 dalen naar derde provinciale
    2005-2006 dalen naar vierde provinciale
    2007-2008 kampioen en naar derde provinciale
    2007-2009 dalen naar vierde provinciale
  Jeugdelftallen
1958 gestart met kadetten en juniors
   
Dames Elftallen
1971 oprichting damesploeg
1977 damesploeg wordt onafhankelijk
1982 damesploeg wordt ontbonden
   
  Veteranenelftal
1980 veteranenelftal wordt ingeschreven

Documenten

Organigram
Huishoudelijk reglement